مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

دومین افطاری،معراج 15 ماه خوب خدا،رمضان1437