مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

جلسه معراج ۱۴ در ماه رمضان – منزل آقای کاظمی + جشن تولد