مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

جلسه مربیان معراج ۱۴ باحضور جناب آقای هاشمی