مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

جلسات معراج ۱۵، ورزش و آش ، فوتبال،والیبال،پینگ پونگ،فوتبال دستی و …