مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اولین روز دارالقران معراج نور جای دوستانی که نبودند خیلی خالی بود