مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اولین جلسه معراج14در تابستان96 منزل آقای حقایقی به همراه تولد ایشان

اولین جلسه معراج 14 در تابستان 96 منزل آقای حقایقی به همراه تولد ایشان.

همراه با ورزش عالی