مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اولین جلسه افطاری در ماه مبارک رمضان معراج ۱۵، تیر/خرداد ۱۳۹۵