مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

افطار منزل آقای پولکی 95/3/23 +فوتبال و هندوانه!!!