مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

افطار دورهمی – بعد از جلسه کارگروه فرهنگی معراج 13 ب