مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

از گروه 2 تیم عشاق حلی به عنوان سرگروه صعود کرد اینم سلفی شون بعد از صعود به عنوان سرگروه