مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

از گروه 2 تیم ابرقهرمان به عنوان سرگروه صعود کرد،اینم سلفی شون بعد از صعود به عنوان سرگروه