مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اردوی دماوند – معراج 13 ب

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);