مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اردوی حرم شاه عبدالعظیم حسنی_ آمادگی اردو معرفت ۱۶_شهریورماه۹۵_معراج ۱۵