مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اردوی تفریحی کوه نوردی دارآباد و صبحانه و ناهار در طبیعت به همراه نماز جماعت و آمادگی اردو معرفت 17 _ پنجم شهریور96