مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اردوی افتتاحیه معراج ۱۵: فوتبال و استخر،زمستان ۱۳۹۵