مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

اردوی آمادگی مشهد سالن فوتبال+زیارت سیدالکریم+یه شام عالی96/06/02